XML Feed Customer Documentation

XML Tennis Tour Data

Item

 

Notes

Sport Id

 

Sport Name

 

Tour Id

 

Tour Name

 

Tour Short Name